Slider

Nowa jakość kształcenia w ZSP nr 4

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Rozwój, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Powiat Łowicki realizuje projekt „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”.

Informacje o projekcie