Slider

Oceny klasyfikacyjne i zachowania, frekwencja, średnie

Wstawianie ocen klasyfikacyjnych (wykonuje nauczyciel przedmiotu)

Dziennik→Dziennik oddziału→klasa→Oceny śródroczne i roczne→Przedmiot

Po wybraniu przedmiotu na liście rozwijanej, wciskamy przycisk Zmień oceny roczne i śródroczne.

W oknie Zmień oceny roczne klikamy w miejscu oceny klasyfikacyjnej w odpowiednim semestrze. Oceny możemy wprowadzać klikając pomarańczowe pola po prawej stronie lub wpisując z klawiatury i potwierdzając Enterem. Ocenę poprawiamy ustawiając się ponownie we właściwym polu i wprowadzając nową. Usuwamy klawiszem Del (Delete). Brak oceny równoznaczny jest z wpisaniem kreski w miejscu oceny na świadectwie i w arkuszu ocen.

Po wstawieniu ocen wciskamy przycisk Zapisz. Czynności powtarzamy dla każdego przedmiotu.

Wstawianie ocen zachowania

Dziennik→Dziennik oddziału→klasa→Oceny zachowania

Wciskamy przycisk Zmień oceny.

W oknie Edycja ocen zachowania ustawiamy się we właściwym polu i korzystając z przycis­ków po prawej stronie lub klawiszy, wprowadzamy oceny.

Po wstawieniu ocen wciskamy przycisk Zapisz.

Uzupełnienie frekwencji

Niezbędne w arkuszach ocen. Dane należy zmodyfikować ponieważ nie mamy frekwencji z poprzedniego semestru).

Dziennik→Arkusze ocen→klasa

Wciskamy przycisk Zmień promocję i frekwencję.

Okno Edycja promocji i frekwencji podzielone jest na dwie części. Po prawej stronie przycisków ze znakiem ‘<‘ występują wartości proponowane przez system. Po lewej stronie możemy samodzielnie zmienić promocję oraz liczby godzin opuszczonych i nieusprawiedliwionych. Na początek najlepiej przenieść promocję proponowaną przyciskiem <<< na górze okna, później wprowadzić liczby godzin po lewej stronie.
Po wprowadzeniu godzin nie należy wciskać przycisków < oraz <<<.

Po wypełnieniu danych wciskamy przycisk Zapisz.

Tabela zbiorcza z ocenami i statystyki (średnie ocen)

Poniżej zamieszczam różne sposoby dotarcia do danych klasyfikacyjnych uczniów (liczby ocen, procentowe rozkłady oraz średnie). Dopisek 2017-04-20???: Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości odczytania średniej ocen klasy za cały etap edukacyjny (z przedmiotami zakończonymi w latach wcześniejszych).

a) Dziennik→Arkusze ocen→klasa
Tutaj są średnie uczniów dla wybranych przedmiotów.

b) Wydruki i zestawienia→Wydruki→Zestawienie ocen rocznych→rok szkolny/klasa→Drukuj
wygenerowany plik pdf zawiera dwie kartki, które przypominają te zawarte w dzienniku papierowym, brak średnich!

c) Wydruki i zestawienia→Zestawienia wychowawcy→Klasyfikacja→Klasyfikacja
Ustawiamy dzień klasyfikacji, wybieramy klasę i wciskamy przycisk Pobierz XLS. Jeśli mamy zainstalowany arkusz kalkulacyjny otworzy się dokument z tabelą podobną do tej z dziennika oraz kilkoma innymi przydatnymi zestawieniami.
Z powodu zacięcia informatycznego ten sposób jest mi najbliższy więc opracowałem dodatkową instrukcję Opracowanie tabeli klasyfikacji – arkusz kalkulacyjny.

d) Wydruki i zestawienia→Zestawienia wychowawcy→Oceny→Średnie, rozkłady i liczby ocen klasyfikacyjnych uczniów→Pobierz plik PDF
Tutaj można pobrać tabelę z liczbami (przed wygenerowaniem trzeba zaznaczyć opcję Pokaż liczby wpisów) i procentami ocen klasyfikacyjnych oraz średnią każdego ucznia. W wygenerowanym pliku, na końcu tabeli, znajduje się też średnia klasy.