Slider

Ważne terminy związane z naborem 2018

Od 21 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. godz. 12:00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – nadanie kandydatom numerów ewidencyjnych.

Od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godz. 12:00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Od 20 czerwca 2018 r. godz. 12:00 do 27 czerwca 2018 r. – weryfikacja wniosków wraz ze złożonymi dokumentami przez Komisję Rekrutacyjną.

W dniu 12 lipca 2018 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 22 czerwca 2018 r. godz. 12:00 do 13 lipca 2018 r. – wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych do technikum.

Od 12 lipca 2018 r. godz. 12:00 do 19 lipca 2018 r. godz. 12:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci doręczenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Uwaga! Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do wybranej szkoły traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły.

Dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych i podanie informacji o wolnych miejscach.

Od 14 sierpnia 2018 r. godz. 12:00 do 20 sierpnia 2018 r. godz. 15:00 – postępowanie uzupełniające.