Slider

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie pandemii

I. Organizacja pracy szkoły od 1 września 2020 roku.

Uczniowie klas pierwszych i drugich wchodzą do szkoły od ulicy Kaliskiej, a uczniowie klas trzecich i czwartych wchodzą wejściem od basenu.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Przy wejściu do budynku szkoły zarówno od ul. Kaliskiej jak i od basenu znajdują się urządzenia do dezynfekowania rąk. Wszyscy wchodzący do budynku mają obowiązek korzystania z płynu do dezynfekcji.
 3. Na terenie szkoły w miejscach wspólnych tj. korytarzach, szatniach, holach, toaletach obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos (do odwołania).
 4. Podczas lekcji w salach lekcyjnych uczniowie mogą przebywać bez maseczek.
 5. Uczniowie danej klasy odbywają zajęcia lekcyjne w ciągu całego dnia w jednej, przypisanej im klasie. Wyjątek stanowią zajęcia w pracowniach zawodowych, wychowania fizycznego i informatyki.
 6. Uczeń posiada i korzysta z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w teczce lub szafce indywidualnej. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. Należy wietrzyć sale i części wspólne (np. korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Dokonuje tego nauczyciel po skończonej lekcji poprzez otwarcie okna lub okien nim wyjdzie na dyżur.
 8. Zaleca się przebywanie na świeżym powietrzu, szczególnie podczas zajęć wychowania fizycznego (dopóki pozwoli pogoda).
 9. Podczas przerw w czasie ładnej pogody otwarte będą drzwi wyjściowe do arboretum. Uczniowie z pobliskich klas będą mogli z tego korzystać.
 10. Każdy nauczyciel po skończeniu lekcji dokonuje dezynfekcji pomieszczenia, w którym skończył lekcję preparatem odkażającym znajdującym się w klasie poprzez spryskanie blatów ławek, krzeseł i biurka, a następnie wyposażony w maseczkę udaje się na wyznaczony dyżur.
 11. W sali gimnastycznej należy zdezynfekować tj. spryskać środkiem dezynfekującym przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze).
 12. Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego, kiedy nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w pomieszczeniu z napisem „izolatka”, znajdującym się w przyziemiu. Następnie termometrem bezdotykowym zmierzyć mu temperaturę. Jeżeli pomiar wskaże temperaturę 38 stopni i powyżej należy niezwłocznie zawiadomić wychowawcę, który zawiadamia telefonicznie rodziców ucznia lub opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 14. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć należy dezynfekować.
 15. W bibliotece szkolnej należy zachować konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
 16. Książki wypożyczone z biblioteki szkolnej będą podawane na umieszczony w drzwiach stolik, wyposażony w osłonę.
 17. Nauczyciel bibliotekarz odbiera i podaje książki wyposażony w rękawiczki i maseczkę zakrywającą usta i nos.
 18. Wprowadzam zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych(oprócz wyjść na halę OSIR).
 19. Należy poinformować uczniów, ze przy wejściach umieszczono numery telefonów do PSSE, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 20. Należy ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich do szkoły.
 21. Wprowadzam obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w częściach wspólnych (pokój nauczycielski, korytarze).

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń.

 1. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do dopilnowania, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne oraz miały zakryte usta i nos.
 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz przypominać uczniom by to robili regularnie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z arboretum lub zajęć na hali OSIR oraz po skorzystaniu z toalety.
 3. Podczas zajęć lekcyjnych pan woźny, konserwator i panie sprzątaczki będą dezynfekować powierzchnie dotykowe tj. poręcze, klamki, włączniki itp.)
 4. Po zajęciach i w sobotę pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia będą odkażane ozonatorami.
 5. Urządzenia sanitarno-higieniczne będą na bieżąco dezynfekowane lub czyszczone z użyciem detergentów.

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej oraz powiadomić pracodawcę.
 3. W przypadku gdy u przebywającego w szkole pracownika występują niepokojące objawy choroby zakaźnej powinien zostać odizolowany i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady.
 4. Obszar, w którym przebywał chory pracownik z infekcją dróg oddechowych, niezwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-cov2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń PSSE w Łowiczu.
 6. Będzie mierzona losowo termometrem bezdotykowym temperatura ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38 stopni pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.
 7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała.

 

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.