Slider

Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery edycja II

Projekt „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery edycja II” o numerze POWERVET-2020-1-PL01-KA102-081177 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Tytuł projektu: Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery edycja II

Współfinansowanie – Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Numer umowy: 2020-1-PL01-KA102-081177

Wartość projektu – 535 744,22 PLN

Wkład własny – 0 PLN

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu – 10.10.2020-31.03.2022

Cel projektu

Zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawodowych 70 uczniów i uczennic ZSP nr 4 w Łowiczu kształcących się na kierunkach technik ekonomista i technik spedytor. Ponadto Szkoła dzięki realizacji projektu podniesie kompetencję pracowników oraz swój potencjał w zakresie rozwoju działalności międzynarodowej.

Opis projektu

Projekt „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery edycja II” zostanie zorganizowany w partnerstwie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu oraz greckiej instytucji przyjmującej Kika Mobility Training Center i włoskiej instytucji Sistema Turismo. Będzie to pierwszy projekt realizowany w partnerstwie z instytucjami sektora edukacji z Włoch oraz kontynuacja wieloletniej dobrej współpracy z partnerem greckim.

Działania projektowe obejmą 70 uczniów i uczennic ZSP 4 w Łowiczu, kształcących się na kierunkach technik ekonomista (35) i technik spedytor (35) oraz 6 nauczycieli/opiekunów. W ramach projektu zaplanowano dwie mobilności uczniów, które odbędą się na jesień 2021 rok. Każda z mobilności poprzedzona zostanie zajęciami przygotowawczymi. W miejscu odbywana mobilności, zakładach pracy, z którymi współpracuje grecki oraz włoski Partner, zostanie zrealizowany program praktyk zgodnie z założeniami, pozwalającymi na uzyskanie określonych efektów kształcenia. Uczestnicy projektu odbywać będą praktyki od poniedziałku do piątku po 6 godzin dziennie przez 10 dni. Każdemu kierunkowi kształcenia zostanie przydzielony opiekun merytoryczny, odpowiedzialny za proces kształcenia, rozwój kompetencji zawodowych, bezpieczeństwo, ocenę i weryfikację efektów kształcenia. Uzupełnieniem programu praktyk będzie dwudniowy program kulturowy przeznaczony na zwiedzanie. Podsumowanie każdej z mobilności to weryfikacja efektów uczenia się przeprowadzona przez mentorów, oraz nauczycieli/opiekunów na podstawie zebranych materiałów, poczynionych obserwacji oraz opinii. Efekty zostaną potwierdzone za pomocą certyfikatów, indywidualnych wykazów osiągnięć i dokumentów Europass. Nowe umiejętności wiedza i doświadczenie, które uczestnicy zdobędą podczas zagranicznych praktyk stanowi doskonałe uzupełnienie szkolnych efektów kształcenia zawodowego.
Szkoła oraz partnerzy planują realizację mobilności na jesień 2021 roku. Miejmy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna pozwoli na to, żeby w bezpieczny i efektywny sposób zrealizować zagraniczne praktyki.
Będziemy na bieżąco informować o podejmowanych działaniach.

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.