Slider

Nowa jakość kształcenia w ZSP nr 4

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Rozwój, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Powiat Łowicki realizuje projekt „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”.

Informacje o projekcie

Dokumentacja

Rekrutacja

Zamówienia publiczne

Realizacja zadania 4 „Kursy dla uczniów wzmacniające ich zdolność do zatrudnienia”

Kurs prawa jazdy kategorii B

Od dnia 13-08-2019 uczniowie biorący udział w projekcie: Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu” rozpoczynają zajęcia w ramach kursu na prawo jazdy. Ze wszystkimi osobami, które znalazły się w pierwszej turze (tzn. zostali zakwalifikowani i spełniają kryterium wieku) przedstawiciele OSK Rondo będą się kontaktować indywidualnie w celu umówienia terminów badań lekarskich, zajęć teoretycznych i praktycznej nauki jazdy.

Kurs operator wózka jezdniowego wraz z wymianą butli.

Drugim działaniem rozpoczynającym się w ramach „projektu” jest szkolenie dedykowane dla uczniów obejmujące teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące obsługi, kierowania i wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych. Szkolenie zakończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym przez egzaminatora Urzędu Dozoru Technicznego, a tym samym uzyskaniem uprawnień uznawanych w Polsce i innych krajach UE. Z kandydatami spełniającymi kryterium wiekowe skontaktuje się pracownik firmy Multi-Serwis realizujący to zadanie.

 

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.