Slider

Informacje o projekcie

Projekt „Staże zawodowe w Europie”
Konkurs 2018 Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach ERASMUS+ współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
nr projektu 2018-1-PL01-KA102-049199

Po raz drugi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na organizację zagranicznych praktyk zawodowych, które zostaną zorganizowane w partnerstwie z grecką instytucją przyjmującą Kika Mobility Training Center.

Nowe umiejętności wiedza i doświadczenie, które uczestnicy zdobędą podczas mobilność stanowi doskonałe uzupełnienie szkolnych efektów kształcenia zawodowego. Realizując po raz kolejny projekt międzynarodowych praktyk widzimy pozytywny wpływ efektów kształcenia na młodzież uczącą się w naszej Szkole, dlatego też staramy się włączyć realizację podobnych projektów w stały harmonogram wydarzeń placówki i dać szansę kolejnym rocznikom na międzynarodową przygodę z kształceniem zawodowym.

W ramach projektu zaplanowano dwie mobilności uczniów, pierwsza z nich odbędzie się jeszcze w tym roku, następna planowana jest na wiosnę 2019. W projekcie weźmie udział 60 uczniów i uczennic naszej Szkoły kształcących się na profilach technik ekonomista oraz technik spedytor. W mobilności weźmie również udział czworo nauczycieli, którzy będą dbać o bezpieczeństwo oraz monitorować przebieg praktyk a także wymieniać doświadczenia i podglądać nowe metody pracy z młodzieżą.

Główne cele to przygotowanie absolwentów do dorosłego życia, tak aby opuszczając mury posiadali odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności pozwalające kontynuować naukę w szkole wyższej, posiedli odpowiednie kwalifikacje zawodowe i ponad zawodowe umożliwiające podjęcie pracy lub samozatrudnienie, ale także potrafili zaplanować własną karierę edukacyjną i zawodową. Mobilność zawodowa w ramach powyższego projektu daje szansę na realizację tych celów.

Cele szczegółowe do których zaliczamy: poprawę wizerunku szkoły poprzez zwiększenie atrakcyjności nauczania, rozwój doświadczenia praktycznego uczestników, zwiększenie potencjału uczniów o specjalnych potrzebach, kształtowanie odpowiednich postaw społecznych i kulturowych, wzrost kompetencji językowych

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej gdzie na bieżąco będą publikowane relacje z realizacji projektu, a także informacje dla kandydatów oraz uczestników.

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.