Slider

Szkolny Zespół Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego proponuje uczniom i rodzicom następujące formy wsparcia:

Janina Mierzejewska-Majcherek (szkolny doradca zawodowy) na zajęciach z przedsiębiorczości i zajęciach dodatkowych (sala 120): wtorek lub piątek 14:25-15:10
 • przedstawianie specyfiki zawodów i specjalności,
 • diagnoza zainteresowań i zdolności uczniów, skłonności zawodowych itp.,
 • zapoznanie uczniów ze sposobami postępowania przy wyborze dalszego kierunku kształcenia,
 • kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
 • zapoznanie uczniów z systemem wspierającym podejmowanie samozatrudnienia,
 • dostarczanie informacji edukacyjnej i zawodowej,
 • przedstawienie pełnej oferty edukacyjnej,
 • przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych,
 • indywidualna praca z uczniami,
 • organizacja spotkań z absolwentami szkoły,
 • organizacja wycieczek i spotkań zawodoznawczych,
 • współpraca z Poradnią Psych.-Pedag. oraz instytucjami rynku pracy,
 • edukacja rodziców na temat zawodów przyszłości i form wsparcia dla dzieci.
Ewa Ryfa (pedagog szkolny) w czasie dyżurów pedagoga
 • rozwijanie umiejętności poznania swoich mocnych i słabszych stron przez uczniów,
 • diagnoza zainteresowań i zdolności uczniów, skłonności zawodowych itp.,
 • wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych,
 • rozwijanie umiejętności w zakresie efektywnego komunikowania się,
 • ocenianie przez uczniów samego siebie i uznawanych przez siebie wartości,
 • rozwijanie umiejętności współżycia w grupie i środowisku rówieśników,
 • współpraca z rodzicami,
 • pomoc przy podejmowaniu przez uczniów wstępnych decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 • indywidualna praca z uczniami niezdecydowanymi,
 • włączenie rodziców do działań doradczych szkoły,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Anna Słomska (bibliotekarka szkolna) w godzinach pracy biblioteki szkolnej
 • udostępnianie zasobów informacji edukacyjnej i zawodowej,
 • objaśnianie kryteriów rekrutacji na wyższe uczelnie,
 • objaśnianie zasad i wymogów rekrutacji elektronicznej na studia.
Anna Biskupska-Walczak (nauczycielka prawa) na zajęciach z prawa i zajęciach dodatkowych (po wcześniejszym umówieniu się)
 • rozwijanie umiejętności czytania i interpretacji przepisów z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego,
 • udostępnianie informacji na temat wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • zapoznanie z systemem i instytucjami ochrony pracy w Polsce.

Opracowała:Janina Mierzejewska-Majcherek
(koordynatorka Szkolnego Zespołu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego)

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.