Slider

Mobilność 2022 – uczniowie liceum

Rozpoczynamy realizację projektu dla uczniów liceum „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu”

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na ww. projekt.

Numer umowy: 2021-1-PMU-4288

Wartość projektu – 161 989, 00 PLN

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu – 15.06.2022-14.12.2022 (6 miesięcy)

Cel projektu

Podniesienie kompetencji kluczowych w obszarze cyfrowym oraz w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Działania projektu skoncentrowane będą na efektywnym podniesieniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji językowych, cyfrowych, międzykulturowych i społecznych uczniów.

Opis projektu

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W jego ramach odbędzie się mobilność edukacyjna uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w ZSP nr 4 w Łowiczu, którzy udadzą się na dwa tygodnie do Grecji, gdzie z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej „Platon School” w Katerini realizować będą zaplanowany program merytoryczny. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 uczniów klas drugich i trzecich liceum, wybranych w drodze rekrutacji, oraz 3 nauczycieli będących opiekunami/mentorami młodzieży w trakcie wyjazdu.

W ramach działań projektowych szkoła zaangażuje uczestników przestrzegając zasad równości szans i niedyskryminacji poprzez odpowiednio skonstruowane kryteria rekrutacji. Zgodnie z założeniami szkoły będą realizować program wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów w obszarze cyfrowym oraz w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, opierając się o praktyczne i możliwe do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej umiejętności budowania, publikowania, promowania i wypełniania profesjonalną, wielojęzykową treścią stron internetowych.

Działania realizowane w trakcie mobilności zostaną poprzedzone gruntownym przygotowaniem uczestników. W ramach projektu planuje się wspólne przygotowanie stron internetowych promujących regiony, z których pochodzą uczniowie. Zajęcia będą prowadzone w kilkuosobowych międzynarodowych grupach, nastawione na praktyczną naukę i współpracę uczestników projektu. Pozwolą na wprowadzenie elementów rywalizacji, co dodatkowo podniesie efektywność działań. Praca w międzynarodowych grupach i nastawienie na jakość istotnie wpłynie na prospołeczne postawy uczniów oraz podniesienie ich kompetencji językowych.

Partnerzy projektu przeprowadzą ewaluację działań, zapewniając wysoki poziom ich realizacji oraz wpływając na trwałość rezultatów. W ostatnim etapie projektu planuje się upowszechnienie działań przez uczestników, szkołę oraz partnera, co zwiększy oddziaływanie projektu na otoczenie lokalne i europejskie.

Rekrutacja rozpocznie się 1 września 2022 r.

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.