Slider

Mobilność 2019/2020 – uczniowie liceum

Tytuł projektu – „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu”

Współfinansowanie – Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Numer umowy: 2019-1-PMU-1335

Wartość projektu – 165 608, 00 PLN

Wkład własny – ——–

Kwota dofinansowania – 165 608, 00 PLN

Zaliczka – 149 047,20 PLN (90%)

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu – 02.09.2019-01.03.2020 (6 miesięcy)

Cel projektu
Podniesienie kompetencji kluczowych w obszarze cyfrowym oraz w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.
Działania projektu będą skupione na tym, żeby jak najefektywniej przyczynić się do podniesienia wiedzy, umiejętności oraz kompetencji językowych, cyfrowych, międzykulturowych i społecznych uczniów

Opis projektu
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu odbędzie się mobilność edukacyjna uczniów liceum w ZSP nr 4, którzy udadzą się na dwa tygodnie do Grecji gdzie z rówieśnikami ze Szkoły Partnerskiej realizować będą założony program merytoryczny. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 uczniów klas drugich wybranych w drodze rekrutacji oraz 4 nauczycieli będących opiekunami/mentorami młodzieży w trakcie wyjazdu.
W ramach działań projektowych szkoła zaangażuje uczestników z mniejszymi szansami, których udział w projekcie będzie ułatwiony przez odpowiednio skonstruowane kryteria rekrutacji. Zgodnie z założeniami szkoły będą realizować program wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów w obszarze cyfrowym oraz w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, opierając się przy tym o praktyczne i możliwe do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej umiejętności budowania, publikowania, promowania i wypełniania profesjonalną, wielojęzykową treścią stron internetowych.
Działania realizowane w trakcie mobilności zostaną poprzedzone gruntownym przygotowaniem uczestników. W ramach projektu planuje się wspólne przygotowanie stron internetowych promujących regiony, z których pochodzą uczniowie. Zajęcia będą prowadzone w mniejszych międzynarodowych grupach, nastawione na praktyczną naukę i indywidualną współpracę uczniów oraz pozwalające na wprowadzenie elementów rywalizacji, które dodatkowo podniosą jakość rezultatów. Praca w międzynarodowych grupach i nastawienie na jakość będzie istotnie wpływać na postawy uczniów oraz podniesienie ich kompetencji językowych.
Partnerzy projektu przeprowadzą ewaluację działań, zapewniając wysoki poziom ich realizacji oraz wpływając na trwałość rezultatów. W ostatnim etapie projektu planuje się upowszechnienie działań przez uczestników, szkołę oraz partnera, co zwiększy oddziaływanie projektu na otoczenie lokalne i europejskie.

Regulamin rekrutacji – Ponadnarodowa Mobilność Uczniów
zał. 1 – Karta zgłoszenia ucznia
zał. 2 – Oświadczenie uczestnika przedsięwzięcia
zał. 3 – Instrukcja wypełniania dokumentów aplikacyjnych

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.