Slider

Mobilność 2019/2020 – uczniowie technikum

Projekt „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery” o numerze 2019-1-PL01-KA102-064409 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Tytuł projektu – Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery

Współfinansowanie – Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Numer umowy: 2019-1-PL01-KA102-064409

Wartość projektu – 452 362,26 PLN

Wkład własny – 0 PLN

Zaliczka – 361 889,81 PLN (90%)

Kwota dofinansowania – 452 362,26 PLN

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu – 20.08.2019-19.09.2020
Realizacja projektu przedłużona do 19. 09. 2021 r.

Cel projektu
Zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawodowych 60 uczniów i uczennic ZSP nr 4 w Łowiczu kształcących się na kierunkach technik ekonomista i technik spedytor.

Opis projektu
Projekt „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery” zostanie zorganizowany w partnerstwie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu oraz greckiej instytucji przyjmującej Kika Mobility Training Center. Działania projektowe obejmą 60 uczniów i uczennic ZSP 4 w Łowiczu, kształcących się na kierunkach technik ekonomista (30) i technik spedytor (30) oraz 4 nauczycieli/opiekunów. W ramach projektu zaplanowano dwie mobilności uczniów, pierwsza z nich odbędzie się w październiku 2019, następna planowana jest na wiosnę 2020. Każda z mobilności poprzedzona zostanie zajęciami przygotowawczymi. W miejscu odbywana mobilności, zakładach pracy, z którymi współpracuje grecki Partner, zostanie zrealizowany program praktyk zgodnie z założeniami, pozwalającymi na uzyskanie określonych efektów kształcenia. Uczestnicy projektu odbywać będą praktyki od poniedziałku do piątku po 6 godzin dziennie przez 10 dni. Każdemu kierunkowi kształcenia zostanie przydzielony opiekun merytoryczny, odpowiedzialny za proces kształcenia, rozwój kompetencji zawodowych, bezpieczeństwo, ocenę i weryfikację efektów kształcenia. Uzupełnieniem programu praktyk będzie dwudniowy program kulturowy przeznaczony na zwiedzanie. Podsumowanie każdej z mobilności to weryfikacja efektów uczenia się przeprowadzona przez mentorów, oraz nauczycieli/opiekunów na podstawie zebranych materiałów, poczynionych obserwacji oraz opinii. Efekty zostaną potwierdzone za pomocą certyfikatów, indywidualnych wykazów osiągnięć i dokumentów Europass. Nowe umiejętności wiedza i doświadczenie, które uczestnicy zdobędą podczas zagranicznych praktyk stanowi doskonałe uzupełnienie szkolnych efektów kształcenia zawodowego.

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.