Slider

Oferta edukacyjna na rok szk. 2022/2023

Liceum Ogólnokształcące – 4-letnie

KLASA HUMANISTYCZNA – JĘZYKOWA (z językiem angielskim)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język angielski, geografia, język polski

Drugi język obcy (kontynuacja): język niemiecki na poziomie podstawowym lub zaawansowanym

Nauka w klasie umożliwia rozwój uzdolnień lingwistycznych. Wszystkie zajęcia językowe odbywają się w grupach. Absolwenci posiadają umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie, poszerzają swoją wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych, a tym samym znacznie zwiększają swoje szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy w krajach Unii Europejskiej.

Ta klasa jest propozycją dla wszystkich przyszłych studentów na kierunkach: filologicznych, prawno-administracyjnych, dziennikarskich, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, politologii, lingwistyce, psychologii, medioznawstwie, kulturoznawstwie, filmoznawstwie, teatrologii i pokrewnych.

Przy rekrutacji do klasy I punktowane będą oceny z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, geografia.

KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski

Drugi język obcy (kontynuacja): język niemiecki na poziomie podstawowym lub zaawansowanym

Nauka w tej klasie umożliwia rozwijanie zdolności matematycznych, kształcenie logicznego myślenia, analizy, syntezy i wnioskowania. Jest propozycją skierowaną do uczniów interesujących się naukami ścisłymi, uczniów o dociekliwych i kreatywnych umysłach. Będzie to bowiem okazja do udziału, między innymi, w zajęciach z zakresu programowania i tworzenia stron internetowych a także wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej w matematyce. Uzupełnieniem programu są wycieczki do Centrum Nauki Kopernik oraz udział w wykładach i zajęciach warsztatowych w ramach współpracy z uczelniami wyższymi (m.in. Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka). Ta klasa jest propozycją dla wszystkich przyszłych studentów informatyki, matematyki, fizyki, telekomunikacji, elektroniki, architektury, mechatroniki, robotyki, automatyki, geodezji i kartografii, ekonometrii, ekonomii i pokrewnych.

Przy rekrutacji do klasy matematyczno-informatycznej punktowane będą oceny z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Technikum – 5-letnie

TECHNIKUM – kształcące w zawodzie technik ekonomista
 1. Nauka w technikum trwa 5 lat i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik ekonomista.
 2. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
  • geografia lub język angielski
 3. Języki obce nauczane w Technikum (kontynuacja):
  • język angielski
  • język niemiecki na poziomie podstawowym lub zaawansowanym
 4. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnym oraz ekonomicznym. Są przygotowani do matury oraz zewnętrznego egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik ekonomista:
  • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
  • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 5. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista zdobywa umiejętności z zakresu:
  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • obliczania podatków,
  • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
  • prowadzenia rachunkowości uproszczonej,
  • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

  W zakresie przedmiotów zawodowych uczniowie nabywają umiejętności z rachunkowości uproszczonej, analizy ekonomicznej, obsługi programów ekonomiczno-finansowych, sporządzania biznesplanów, profesjonalnej obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych, zasad kultury i etyki zawodu.

 6. Absolwent tej szkoły może być zatrudniony na stanowiskach administracyjno-biurowych (w tym kadrowo-płacowych) i finansowo-księgowych we wszystkich podmiotach gospodarczych (w bankach, urzędach skarbowych, działach finansowych firm, księgowości, biurach podatkowych, instytucjach ubezpieczeniowych, centrach logistycznych) oraz kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów licencjackich i magisterskich.

Przedmioty punktowane przy naborze: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

TECHNIKUM – kształcące w zawodzie technik rachunkowości

Jeśli interesujesz się biznesem, lubisz pracę z komputerem, umiesz logicznie myśleć, jesteś dokładny i skrupulatny, niestraszne są  Ci wszelkiego rodzaju rozliczenia oraz analizy to idealnym kierunkiem dla Ciebie jest właśnie technik rachunkowości!!!

 1. Nauka w technikum trwa 5 lat i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik rachunkowości.
 2. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
  • geografia lub język angielski
 3. Języki obce nauczane w Technikum (kontynuacja):
  • język angielski
  • język niemiecki na poziomie podstawowym lub zaawansowanym
 4. Wybierając ten zawód w naszej szkole zdobędziesz umiejętności:
  • prowadzenia rachunkowości
  • prowadzenia spraw kadrowych
  • rozliczania wynagrodzeń
  • rozliczania składek pobieranych przez ZUS
  • rozliczania z Urzędem Skarbowym
  • prowadzania analizy finansowej
 5. W czasie trwania nauki szkoła przygotuje Cię do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie:
  EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.
 6. W trakcie nauki uczeń odbywa 8 tygodniową  praktykę zawodową w biurach rachunkowych, bankach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz handlowych, Urzędzie Miasta lub Gminy, Urzędzie Skarbowym oraz oddziale ZUS.
 7. Na zajęciach z przedmiotów zawodowych uczeń wykorzystuje programy finansowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe (INSERT, PŁATNIK), z których korzystają podmioty gospodarcze w pracy codziennej.
 8. Technik rachunkowości po ukończeniu szkoły jest przygotowany do podjęcia pracy w takich zawodach jak:
  • Księgowy
  • Specjalista do spraw kadr i płac
  • Specjalista finansowy
  • Bankowiec
  • Doradca ubezpieczeniowy
  • Menedżer
  Może też kontynuować naukę na studiach wyższych.

Przedmioty punktowane przy naborze: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

TECHNIKUM – kształcące w zawodzie technik spedytor
 1. Nauka w technikum trwa 5 lat i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik spedytor.
 2. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
  • geografia lub język angielski
 3. Języki obce nauczane w Technikum (kontynuacja):
  • język angielski
  • język niemiecki na poziomie podstawowym lub zaawansowanym
 4. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnym oraz specjalistycznym (z zakresu transportu i spedycji). Są przygotowani do matury oraz zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową dla zawodu technik spedytor:
  • SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
 5. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor zdobywa umiejętności z zakresu:
  • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
  • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

  W zakresie przedmiotów zawodowych uczniowie nabywają umiejętności z zakresu transportu i spedycji, przewozu ładunków, organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego, obsługi działalności spedycyjnej, prawa transportowego, obsługi programów komputerowych transportowo-spedycyjnych, sporządzania biznesplanów, profesjonalnej obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych, zasad kultury i etyki zawodu.

 6. Transport i spedycja należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych, agencjach celnych, urzędach pocztowych, firmach kurierskich, w przedsiębiorstwach zajmujących się eksportem i importem, we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane wyroby oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe. Ma też możliwości zorganizowania i prowadzenia własnej firmy spedycyjno-transportowej oraz kontynuowania nauki na wybranym kierunku studiów licencjackich i magisterskich.

Przedmioty punktowane przy naborze: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

TECHNIKUM – kształcące w zawodzie technik handlowiec
 1. Nauka w technikum trwa 5 lat i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik handlowiec.
 2. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
  • geografia lub język angielski
 3. Języki obce nauczane w Technikum (kontynuacja):
  • język angielski
  • język niemiecki na poziomie podstawowym lub zaawansowanym
 4. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnym oraz ekonomicznym i handlowym. Są przygotowani do matury oraz zewnętrznego egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik handlowiec:
  • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
  • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
 5. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec zdobywa umiejętności z zakresu:
  • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowania towarów do sprzedaży;
  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacja transakcji kupna i sprzedaży;
  • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
  • organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
  • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

  W zakresie przedmiotów zawodowych uczniowie nabywają umiejętności analizy rynku, badania potrzeb konsumentów, z towaroznawstwa i organizacji pracy w punktach sprzedaży, działań marketingowych, prawa cywilnego i handlowego, nowoczesnej rachunkowości.

 6. Absolwent tej szkoły jest przygotowany do podjęcia pracy na takich stanowiskach jak: referent ds. zaopatrzenia, referent ds. sprzedaży, referent ds. obsługi klienta, kupiec, akwizytor, specjalista ds. zaopatrzenia, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. obsługi klienta, zastępca kierownika działu handlowego, kierownik działu handlowego, organizator obsługi sprzedaży internetowej, przedstawiciel handlowy i telemarketer, a także zorganizowania i prowadzenia własnej firmy handlowej oraz kontynuowania nauki na wybranym kierunku studiów licencjackich i magisterskich.

Przedmioty punktowane przy naborze: język polski, język angielski, matematyka, geografia.


Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni. Umożliwiają one uczniom poznanie specyfiki zawodu i nawiązanie nowych kontaktów zawodowych, ułatwiających podjecie zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Uczniowie Technikum uczestniczą w projekcie „Staże zawodowe w Europie” Erasmus+ współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Ponadto realizowany w szkole projekt „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, gwarantuje uczniom zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dydaktycznego oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji pożądanych na rynku pracy.

Absolwenci Technikum kontynuują kształcenie na kierunkach pokrewnych lub zbliżonych do wyuczonego zawodu, takich jak

 • ekonomia,
 • finanse i rachunkowość,
 • informatyka w biznesie i ekonometria,
 • marketing i zarządzanie,
 • administracja i gospodarka przestrzenna,
 • logistyka i spedycja oraz transport.

Wybór powyższych zawodów umożliwia podniesienie mobilności i zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia, a uzyskane kwalifikacje są poszukiwane na regionalnym i lokalnym rynku pracy.


Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki zarówno z egzaminów maturalnych jak i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022 Technikum nr 4 zajęło 94. miejsce w kraju, uzyskując miano „Złotej Szkoły”. Uczniowie technikum uzyskali 5. miejsce w województwie łódzkim. IV Liceum Ogólnokształcące znalazło się w rankingu krajowym na 869. miejscu, utrzymując miano „Brązowej Szkoły”. Uczniowie liceum zajęli 56. miejsce w województwie łódzkim.


Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, osiągając liczne sukcesy na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i miejskim. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Starosty Łowickiego i Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego.


 

Strona ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu prezentuje informacje o szkole, kierunkach kształcenia, relacje z aktualnych i historycznych wydarzeń, osiągnięcia uczniów, materiały dotyczące rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty. W skład zespołu wchodzi IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.