Slider

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych
IV Liceum Ogólnokształcącego
i Technikum nr 4
w ZSP nr 4 w Łowiczu w roku szkolnym 2018/2019


Ważne terminy związane z naborem (wyciąg z regulaminu)


Przejdź do panelu naboru 2018


Od roku szkolnego 2018/2019 proponujemy

Liceum Ogólnokształcące – 3-letnie

KLASA HUMANISTYCZNA – JĘZYKOWA (z językiem angielskim)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

od klasy I – język angielski
od klasy II – geografia, wiedza o społeczeństwie lub język polski, język niemiecki

Proponowane przedmioty uzupełniające:

w grupie z geografią i wiedzą o społeczeństwie:

 • kultura krajów anglojęzycznych
 • edukacja prawna

w grupie z językiem polskim i językiem niemieckim:

 • warsztaty dziennikarskie
 • edukacja filmowa

Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski

Nauka w klasie umożliwia rozwój uzdolnień lingwistycznych. Wszystkie zajęcia językowe odbywają się w grupach. Absolwenci posiadają umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie, poszerzają swoją wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych, a tym samym znacznie zwiększają swe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy w krajach Unii Europejskiej. Ponadto uczniowie tej klasy mogą realizować rozszerzony program z geografii i wiedzy o społeczeństwie lub z języka polskiego i języka niemieckiego. Daje to możliwość kontynuowania nauki nie tylko na kierunkach filologicznych ale również na kierunkach prawno-administracyjnych i dziennikarskich, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, politologii, lingwistyce, psychologii, medioznawstwie, kulturoznawstwie, filmoznawstwie, teatrologii i pokrewnych.

Przy rekrutacji do klasy I będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, geografia.

KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
Grupa matematyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

od klasy I – matematyka
od klasy II – fizyka, informatyka

Proponowane przedmioty uzupełniające:

 • podstawy eksperymentu fizycznego
 • geogebra (wykorzystanie technologii informacyjnej w matematyce)

Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski

Nauka w tej klasie dla grupy uczniów interesujących się przedmiotami ścisłymi umożliwia rozwijanie zdolności oraz umiejętności wnioskowania. Jest propozycją skierowaną do uczniów interesujących się naukami ścisłymi, uczniów o dociekliwych i kreatywnych umysłach. Będzie to bowiem okazja do udziału, między innymi, w zajęciach z zakresu programowania i tworzenia stron internetowych a także wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej w matematyce (geogebra). Uzupełnieniem programu są zajęcia z podstaw eksperymentu fizycznego, wycieczki do Centrum Nauki Kopernik oraz udział w wykładach Ta klasa jest propozycją dla wszystkich przyszłych studentów informatyki, matematyki, fizyki, telekomunikacji, elektroniki, architektury, mechatroniki, robotyki, automatyki, geodezji i kartografii, ekonometrii, ekonomii i pokrewnych.

Grupa przyrodnicza

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

od klasy I – język angielski
od klasy II – biologia, chemia

Proponowane przedmioty uzupełniające:

 • dietetyka
 • elementy farmakologii i kosmetologii

Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski

Natomiast dla grupy uczniów chcących poszerzać zainteresowania przyrodnicze daje możliwość uczestnictwa w zajęciach badających procesy związane z funkcjonowaniem organizmów, z ich budową i poznawaniem złożoności otaczającego środowiska. Ciekawym uzupełnieniem programu są zajęcia z zakresu dietetyki, farmakologii i kosmetologii, organizowane wycieczki przedmiotowe oraz zajęcia warsztatowe we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Biocentrum Edukacji Naukowej w Warszawie. Ta klasa jest propozycją dla wszystkich przyszłych studentów na kierunkach: medycyna, farmacja, weterynaria, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, biochemia, dietetyka, kosmetologia, chemia, biologia, biotechnologia, nanotechnologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, logopedia, AWF, WAM, ochrona środowiska, ekologia i pokrewne.

Przy rekrutacji do klasy matematyczno-przyrodniczej brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, biologia.

Technikum – 4-letnie

TECHNIKUM – kształcące w zawodzie technik ekonomista
 1. Nauka w technikum trwa 4 lata i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik ekonomista.
 2. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
  • geografia
  • język angielski lub matematyka
 3. Języki obce nauczane w Technikum:
  • język angielski
  • język niemiecki
  • język rosyjski
 4. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnym oraz ekonomicznym. Są przygotowani do matury oraz zewnętrznego egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik ekonomista, takich jak:
  • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – koniec II semestru klasy drugiej,
  • Prowadzenie rachunkowości – po I semestrze klasy czwartej.
 5. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista zdobywa umiejętności z zakresu:
  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • obliczania podatków,
  • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
  • prowadzenia rachunkowości,
  • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

  W zakresie przedmiotów zawodowych uczniowie nabywają umiejętności z rachunkowości, analizy ekonomicznej, obsługi programów ekonomiczno-finansowych, sporządzania biznesplanów, profesjonalnej obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych, zasad kultury i etyki zawodu.

 6. Absolwent tej szkoły może być zatrudniony na stanowiskach administracyjno-biurowych (w tym kadrowo-płacowych) i finansowo-księgowych we wszystkich podmiotach gospodarczych (w bankach, urzędach skarbowych, działach finansowych firm, księgowości, biurach podatkowych, instytucjach ubezpieczeniowych, centrach logistycznych) oraz kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów licencjackich i magisterskich.
 7. Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach oraz instytucjach spełniających kryteria placówek szkoleniowych typowych dla pracy technika ekonomisty. Umożliwiają one uczniom poznanie specyfiki zawodu i nawiązanie nowych kontaktów zawodowych, ułatwiających podjecie zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
  Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 6 tygodni.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej technikum będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, geografia

TECHNIKUM – kształcące w zawodzie technik handlowiec
 1. Nauka w technikum trwa 4 lata i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik handlowiec.
 2. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
  • geografia
  • język angielski
 3. Języki obce nauczane w Technikum:
  • język angielski
  • język niemiecki
  • język rosyjski
 4. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnym oraz ekonomicznym i handlowym. Są przygotowani do matury oraz zewnętrznego egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik handlowiec:
  • Prowadzenie sprzedaży – pod koniec klasy trzeciej.
  • Zarządzanie działalnością handlową – po I semestrze klasy czwartej.
 5. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec zdobywa umiejętności z zakresu:
  • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowania towarów do sprzedaży;
  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacja transakcji kupna i sprzedaży;
  • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
  • organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
  • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

  W zakresie przedmiotów zawodowych uczniowie nabywają umiejętności analizy rynku, badania potrzeb konsumentów, z towaroznawstwa i organizacji pracy w punktach sprzedaży, działań marketingowych, prawa cywilnego i handlowego, nowoczesnej rachunkowości.

 6. Absolwent tej szkoły jest przygotowany do podjęcia pracy na takich stanowiskach jak: referent ds. zaopatrzenia, referent ds. sprzedaży, referent ds. obsługi klienta, kupiec, akwizytor, specjalista ds. zaopatrzenia, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. obsługi klienta, zastępca kierownika działu handlowego, kierownik działu handlowego, organizator obsługi sprzedaży internetowej, przedstawiciel handlowy i telemarketer, a także zorganizowania i prowadzenia własnej firmy handlowej oraz kontynuowania nauki na wybranym kierunku studiów licencjackich i magisterskich.
 7. Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach oraz instytucjach spełniających kryteria placówek szkoleniowych typowych dla pracy technika handlowca. Umożliwiają one uczniom poznanie specyfiki zawodu i nawiązanie nowych kontaktów zawodowych, ułatwiających podjecie zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
  Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej technikum będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, geografia

TECHNIKUM – kształcące w zawodzie technik spedytor
 1. Nauka w technikum trwa 4 lata i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik spedytor.
 2. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
  • geografia
  • język angielski
 3. Języki obce nauczane w Technikum:
  • język angielski
  • język niemiecki
  • język rosyjski
 4. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnym oraz specjalistycznym (z zakresu transportu i spedycji). Są przygotowani do matury oraz zewnętrznego egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik spedytor:
  • Organizacja i nadzorowanie transportu – pod koniec klasy trzeciej.
  • Obsługa klientów i kontrahentów – po I semestrze klasy czwartej.
 5. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor zdobywa umiejętności z zakresu:
  • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
  • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

  W zakresie przedmiotów zawodowych uczniowie nabywają umiejętności z zakresu transportu i spedycji, przewozu ładunków, organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego, obsługi działalności spedycyjnej, prawa transportowego, obsługi programów komputerowych transportowo-spedycyjnych, sporządzania biznesplanów, profesjonalnej obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych, zasad kultury i etyki zawodu.

 6. Transport i spedycja należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych, agencjach celnych, urzędach pocztowych, firmach kurierskich, w przedsiębiorstwach zajmujących się eksportem i importem, we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane wyroby oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe. Ma też możliwości zorganizowania i prowadzenia własnej firmy spedycyjno-transportowej oraz kontynuowania nauki na wybranym kierunku studiów licencjackich i magisterskich.
 7. Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach oraz instytucjach spełniających kryteria placówek szkoleniowych typowych dla pracy technika spedytora. Umożliwiają one uczniom poznanie specyfiki zawodu i nawiązanie nowych kontaktów zawodowych, ułatwiających podjecie zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
  Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej technikum będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, geografia

Absolwenci Technikum kontynuują kształcenie na kierunkach pokrewnych lub zbliżonych do wyuczonego zawodu, takich jak

 • ekonomia,
 • finanse i rachunkowość,
 • informatyka w biznesie i ekonometria,
 • marketing i zarządzanie,
 • administracja i gospodarka przestrzenna,
 • spedycja i transport oraz logistyka.

Wybór powyższych zawodów umożliwia podniesienie mobilności i zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia, a uzyskane kwalifikacje są poszukiwane na regionalnym i lokalnym rynku pracy.


Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki zarówno z egzaminów maturalnych jak i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W opublikowanym w styczniu 2018 r. Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 wysokie miejsce zajęła nasza szkoła. Liceum ogólnokształcące uplasowało się na 54 miejscu w województwie. Szczególnie cieszą nas wyniki uczniów technikum, którzy uzyskali 142 miejsce w kraju i 10 w województwie łódzkim.
Technikum zostało uhonorowane tytułem “Srebrnej Szkoły 2018”.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, osiągając liczne sukcesy na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i miejskim. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Starosty Łowickiego i Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego.

 

Lp. Typ szkoły Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania profil/zawód Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
1 Liceum Ogólnokształcące LO-A od klasy I
język angielski
od klasy II
geografia, wos
lub j. polski, j. niemiecki
język angielski, język niemiecki, język rosyjski język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia
LO-B grupa matematyczna:
od klasy I

matematyka
od klasy II
fizyka, informatyka
grupa przyrodnicza:
od klasy I
j. angielski
od klasy II
biologia, chemia
język angielski, język niemiecki, język rosyjski język polski,
matematyka,
fizyka, biologia
2 Technikum TE technik ekonomista
geografia,
j. angielski lub matematyka
język angielski, język niemiecki, język rosyjski język polski,
język angielski,
matematyka,
geografia
TH technik handlowiec
geografia,
język angielski
język angielski, język niemiecki, język rosyjski język polski,
język angielski,
matematyka,
geografia
TS technik spedytor
geografia,
język angielski
język angielski, język niemiecki, język rosyjski język polski,
język angielski,
matematyka,
geografia

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych
IV Liceum Ogólnokształcącego
i Technikum nr 4
w ZSP nr 4 w Łowiczu w roku szkolnym 2018/2019


Ważne terminy związane z naborem (wyciąg z regulaminu)


Przejdź do panelu naboru 2018