Próbne egzaminy zawodowców

W ostatnich dniach listopada br. uczniowie klas IV Technikum  przystąpili do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista pisali kwalifikację A.36 – Prowadzenie rachunkowości, natomiast ci, którzy kształcą się w zawodzie technik handlowiec – kwalifikację A.22 – Prowadzenie działalności handlowej.

19 listopada 2018 roku zawodowcy przystąpili do części pisemnej, natomiast, część praktyczną tego egzaminu “ekonomiści” rozwiązywali 26 listopada, a “handlowcy” 29 listopada.

Warunkiem zaliczenia części teoretycznej egzaminu jest uzyskanie przez ucznia 50% wymaganych punktów, natomiast część praktyczną zalicza uzyskanie 75% punktów możliwych do uzyskania.

Za poprawną organizację egzaminów odpowiadały nauczycielki przedmiotów zawodowych: Marzena Wnuk, Grażyna Kaba i Angelika Mikołajczyk.