Nowa jakość kształcenia

Tegoroczne wakacje dla uczniów „Ekonomika” są wyjątkowo pracowite. A to za sprawą projektu „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki niemu uczniowie i uczennice mają możliwość skorzystania z płatnych staży u lokalnych pracodawców. Ze względu na dużą liczbę godzin staże realizowane są w okresie wakacyjnym. Wymiar stażu to minimum 150 godzin, po przepracowaniu których uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1800 zł.

Realizacja staży i uczestnictwo w nich daje wiele korzyści zarówno dla szkoły, uczniów i pracodawców.

Dla szkoły to przede wszystkim:
• rozszerzenie oferty edukacyjnej,
• wsparcie w wypełnianiu zadań szkoły wynikających z przepisów prawa oświatowego,
• zwiększenie szansy absolwentów szkoły na zatrudnienie przez pracodawców,
• pogłębianie współpracy z pracodawcami, która dotychczas opierała się głównie na organizacji zgodnych z programem kształcenia praktyk i innych obowiązkowych działań realizowanych przez szkołę w trakcie roku szkolnego,
• możliwość nawiązania współpracy z nowymi pracodawcami.

Główne korzyści dla uczniów to:
• możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia
sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w realnych warunkach pracy,
• pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych,
• nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich (w przypadku kontynuowania nauki),
• wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego,
• udokumentowany przebieg realizacji stażu, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. CV,
• ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole.

Do głównych korzyści pracodawcy przyjmujących uczniów na staż należą:
• pozyskanie stażysty zgodnego z wymaganiami pracodawcy – uzgodnienia dotyczące umiejętności i kompetencji,
• kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy,
• niższe koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników,
• refundacja dodatku do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty,
• budowanie dobrego wizerunku firmy jako podmiotu współpracującego z placówkami edukacyjnymi,
• odciążenie innych pracowników w okresie letnim, dzięki zaangażowaniu stażysty.

Powiat Łowicki realizuje projekt „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Rozwój, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe. Całkowita wartość projektu 1756097,76 zł, a kwota dofinansowania to 1580487,98 zł.

Projekt ma na celu poprawę efektywności kształcenia zawodowego w Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, zwiększenie zdolności do zatrudnienia 150 uczniów poprzez wsparcie wpisujące się w cel szczegółowy RPO WŁ: realizację wysokiej jakości staży zawodowych i zajęć specjalistycznych i doradztwa zawodowo-edukacyjnego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły oraz realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z kompetencji kluczowych w okresie 01.01.2019-31.12.2020 r.